PARYS Spółka Akcyjna
POLSKA, 66-200 Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 12
tel. +48 509 591 356
parys@parys.com.pl
NIP: PL9270009702
REGON: 970336536
KRS: 0000067682
Kapitał zakładowy: 1.333.250,00 zł (opłacony w całości)


Strona Główna

 

Kontakt dla akcjonariuszy
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi
Przetwarzanie danych akcjonariuszy

Przetwarzanie danych akcjonariuszy

1. Administratorem danych osobowych akcjonariusza jest PARYS Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Łąki Zamkowe 12, 66-200 Świebodzin (zwanej dalej PARYS S.A.).

2. Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane:
a) w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy PARYS S.A. a akcjonariuszem w związku ze statusem akcjonariusza, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 RODO;
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PARYS S.A., podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PARYS S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem PARYS S.A. jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Dane osobowe akcjonariusza mogą by przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Walnych Zgromadzeniem, a także do Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa jako prowadzącego dla PARYS S.A. rejestr akcjonariuszy.

4. Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza PARYS S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PARYS S.A. Po tym okresie dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz dania możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Osobie, której dane dotycz przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem PARYS S.A. w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszem a PARYS S.A. Brak podania danych będzie skutkowa niemożliwością wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji wykonywania uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza PARYS S.A.

7. Kontakt z PARYS S.A jest możliwy poprzez adres e-mail: parys@parys.com.pl lub pisemnie na adres: PARYS S.A. Łąki Zamkowe 12, 66-200 Świebodzin