PARYS Spółka Akcyjna
POLSKA, 66-200 Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe 12
tel. +48 509 591 356
parys@parys.com.pl
NIP: PL9270009702
REGON: 970336536
KRS: 0000067682
Kapitał zakładowy: 1.333.250,00 zł (opłacony w całości)


Strona Główna

 

Kontakt dla akcjonariuszy
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi
Przetwarzanie danych akcjonariuszy

Pytania

  • Czym jest dematerializacja akcji ?
Z związku wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – K. S. H. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) informujemy, że od dnia 01.03.2021 roku wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji Spółki, polegający na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten zastąpi księgę akcyjną prowadzoną do tego czasu przez Spółkę.

Przepisy nie zezwalają na samodzielne prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez Spółkę. Zgodnie z art. 3281 § 2 K.S.H., rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uprawniony jest do prowadzenia rachunków papierów wartościowych

Od dnia 1 marca 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną , a status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr taki będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 r. akcjonariusze Spółki zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy , konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji oraz podanie danych akcjonariusza, które będą potrzebne dla rejestracji. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu.

Nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze „z urzędu” na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej.

O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji będą mogły być składane, Spółka poinformuje 5-krotnie, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r.

Po 01.03.2021 roku dokumenty akcji zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że akcjonariuszowi przysługują prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat tj. do dnia 01.03.2026 roku. Później akcjonariusz zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych.

Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na dane teleadresowe Spółki lub pod numer telefonu 509 591 356.